Onderhoud van bomen en struiken – snoeitijd!

Uitschietende takken langs het openbaar domein (wegen, voetpaden, buurtwegen of voetwegen) zorgen in veel gevallen voor onveilige situaties. Ze belemmeren het zicht op de weg, maken de wegen smaller, …
Een jaarlijkse snoei- en onderhoudsbeurt is absoluut aan de orde en kan heel wat meldingen of klachten vermijden. In het slechtste geval kan de schade veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud zelfs verhaald worden op de eigenaar van de bomen of struiken. Dit is te vermijden.

Het gemeentelijk politiereglement bepaalt dat bomen en beplantingen op private eigendommen zodanig gesnoeid moeten worden dat iedere tak die over de openbare weg hangt of ligt:
– zich minstens op 4 m hoogte van de grond bevindt en het uiteinde ervan zich minstens op 1 m afstand van de rijweg bevindt;
– de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengt;
– het normaal uitzicht op de openbare verlichting niet vermindert;
– de bovengrondse netleidingen of nutsvoorzieningen niet onbereikbaar maakt of kan beschadigen;
– niet mag hinderen voor de nutsvoorzieningen.

Wat vaak wordt vergeten, is dat ook de burger een belangrijke taak heeft in het onderhoud van een deel van het openbaar domein, met name de voetpaden en de bermen. Ieder houder van een reëel recht op een onroerend goed is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat bomen en planten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan:
– over de rijweg hangt op minder dan 4,50 meter boven de grond;
– over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangt op minder dan 2,50 meter boven de grond.

De wijkinspecteurs van de politiezone Rode waken over de opvolging van deze verplichting en bij ontstentenis ervan manen zij de betrokken(en) om de nodige onderhoudswerken uit te voeren. Indien aan deze vordering binnen de 14 dagen geen gevolg gegeven wordt, zullen de
nodige werken van ambtswege en op kosten van de eigenaar uitgevoerd worden en zal hij bestraft worden met een administratieve geldboete.